בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לעסק

לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) (תיקון) התשנ"ו - 1995


* שדה חובה מסומן בכוכבית

לתשומת ליבך: הגשת הבקשה להנחה אינה פוטרת מתשלום המס במועד. כל סכום שלא שולם במועד נושא ריבית והצמדה בהתאם לחוק.

הנחיות:

  1. המועד האחרון להגשת בקשה להנחה הינו בסוף חודש מרץ בשנה הנוכחית או 90 יום ממועד החיוב בארנונה, או בתוך 90 יום מהמועד שהוכר כזכאי להנחה על פי דין.
    בקשות שתוגשנה לאחר המועדים הנקובים לעיל לא יידונו, זולת אם יובאו טעמים מיוחדים לאי הגשת הבקשה במועד (ע"ג טופס 50).
  2. יש לצרף את כל האישורים המתאימים להוכחת הזכאות.
  3. במקרה של השמטת אחד הפרטים בטופס זה או אי צירוף אישורים מתאימים, לא תובא הבקשה לדיון.

פרטי הנכס:​

פרטי המבקש (מי שמחזיק בדירה):

כתובת הנכס:​

טלפון:

נכסים נוספים:

סיבת הגשת הבקשה:

לתשומת לבך: בטופס מוגדרות לנוחיותך סיבות בגינן ניתן להגיש בקשה.
יש לבחור את סיבת הגשת הבקשה ולהשלים את הפרטים החסרים.

שים לב: יש לצרף הסכם קניה לדירה הקודמת.

* תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במשרד האוכלוסין לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס”ד-2004.
ההנחה תינתן רק באם ההכנסות מכל מקור שהוא אינן עולות על השכר הממוצע במשק. באם מתגורר בדירה יותר מאדם אחד תינתן ההנחה רק באם הכנסות כל המתגוררים בדירה מכל מקור שהוא אינן עולות על 150%
מהשכר הממוצע במשק.

* שיעור ההנחה 30%.

* מוגבל לשטח עד 100 מ"ר

מסמכים נדרשים:

1. תעודת אזרח ותיק.

2. פירוט הכנסות המחזיק והגרים עימו בשלושת החודשים שלפני הגשת הבקשה.

תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במשרד האוכלוסין לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס”ד-2004, המקבל גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה. ההנחה תינתן רק באם ההכנסות מכל  מקור שהוא אינן עולות על השכר  הממוצע במשק. באם מתגורר בדירה יותר מאדם אחד תינתן ההנחה רק באם הכנסות כל המתגוררים בדירה מכל מקור שהוא אינן עולות על 150% מהשכר הממוצע במשק.

* שיעור ההנחה 100%.

* מוגבל לשטח עד 100 מ"ר

מסמכים נדרשים:

1. תעודת אזרח ותיק.

2. אישור קבלת גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, תשמ”א – 1981.

3. פירוט הכנסות המחזיק והגרים עימו בשלושת החודשים שלפני הגשת הבקשה.

תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במשרד האוכלוסין לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס”ד-2004, המקבל קצבת זקנה לנכה לפי חוק הביטוח הלאומי. ההנחה תינתן רק באם ההכנסות מכל  מקור שהוא אינן עולות על השכר  הממוצע במשק. באם מתגורר בדירה יותר מאדם אחד תינתן ההנחה רק באם הכנסות כל המתגוררים בדירה מכל מקור שהוא אינן עולות על 150% מהשכר הממוצע במשק.

* שיעור ההנחה 100%.

* מוגבל לשטח עד 100 מ"ר

מסמכים נדרשים:

1. תעודת אזרח ותיק.

2. אישור קבלת קצבת זקנה לנכה  לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב),התשנ”ה – 1995.

3. פירוט הכנסות המחזיק והגרים עימו בשלושת החודשים שלפני הגשת הבקשה.

תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במשרד האוכלוסין לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס”ד-2004, ושהכנסתו מפנסיה אינה עולה על 24.3% מהשכר הממוצע במשק. 

אזרח ותיק שיש עמו בן זוג שסך הכנסותיהם מפנסיה אינן עולות על 38.3% מהשכר הממוצע במשק.

* שיעור ההנחה 100%.

* מוגבל לשטח עד 100 מ"ר

מסמכים נדרשים:

1. תעודת אזרח ותיק.

2. אישור מהמוסד לביטוח לאומי לפיו אלמלא ההכנסות מפנסיה היה זכאי לקבלת גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, תשמ”א – 1981.

תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במשרד האוכלוסין לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס”ד-2004 הזכאי לגמלה מביטוח לאומי.

* שיעור ההנחה 25%.

* מוגבל לשטח עד 100 מ"ר

מסמכים נדרשים:

1. אישור בדבר קבלת אחת מהקצבאות הבאות מהביטוח הלאומי: קצבת זקנה, קצבת שארים, קצבת תלויים או קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה.

תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במשרד האוכלוסין לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס”ד-2004 הזכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה ולקצבה מהביטוח הלאומי.

* שיעור ההנחה 100%.

* מוגבל לשטח עד 100 מ"ר

מסמכים נדרשים:

1. אישור בדבר קבלת גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, תשמ”א- 1981 בנוסף לקבלת אחת מהקצבאות הבאות מהביטוח הלאומי: קצבת זקנה, קצבת שארים, קצבת תלויים או קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה.

חיילים בשירות חובה, עד תום ארבעה חודשים מיום שחרורם, מתנדבים בשירות לאומי כל עוד משרתים.

* שיעור ההנחה 100% .

מסמכים נדרשים:

1. חייל – אישור על שירות חובה משלטונות צה"ל

מתנדבים בשירות לאומי – אישור על השירות האמור ע”י גוף מוכר.

משרתים בשירות אזרחי במסלול מלא או מפוצל כמשמעותו בתקנה 3 לתקנות שירות אזרחי – כל עוד משרתים.

* שיעור ההנחה 50/75/100%, (יתכן ויידרשו תדפיסי חשבון בנק).

מסמכים נדרשים:

1. אישור ממנהלת השירות האזרחי – לאומי.

חייל כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח 2008- . המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה שניתנה לו בידי צבא הגנה לישראל או באישור תקף שנתן לו צה"ל על כך שהוא משרת שירות מילואים פעיל.

* שיעור ההנחה 5% .

מסמכים נדרשים:

1. תעודת משרת שירות מילואים פעיל בתוקף + אישור מצה"ל על כך שהמבקש/ת נמנה עם כוחות המילואים לפי הוראות סעיף 4 לחוק שירות המילואים, התשס"ח 2008- או אישור תקף מצה"ל על שירות מילואים פעיל.

* שיעור ההנחה שני שלישים, (יתכן ויידרשו תדפיסי חשבון בנק).

מסמכים נדרשים:

1. נכי צה”ל – אישור לשכת שיקום/מ. הביטחון, שארים.

2. נפגעי פעולות איבה – אישור המוסד לביטוח לאומי.

חיילים, נפגעי מלחמה, שוטרים ומשפחותיהם, הזכאים להנחה מארנונה בגין דירת מגוריהם בהתאם לתקנה 14 (ה)(1) ו-(2) לתקנות הסדרים במשק המדינה)הנחה מארנונה(, התשנ”ג 1993- המחזיקים בבית עסק ואינם חייבים בתשלום מקדמה למס הכנסה לפי סעיפים -174 181 לפקודת מס הכנסה ומציגים תעודה על כך מאת פקיד
השומה או באם נקבע בשומתם כי אינם חייבים במס הכנסה לשנת הכספים הנדונה .

* בהתאם לזכאות המחזיק בחוק.

מצב כלכלי (שכיר/עצמאי יש למלא טבלאות א' ו-ב' להלן).
נא בחר באופציה המתאימה לפי בחירתך:

א) הצהרה על המחזיק והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד דצמבר של השנה הקודמת או ינואר עד דצמבר של השנה הקודמת, בהתאם לאופציה שנבחרה

מידע על הכנסות המתגוררים בדירה:

פרטי המתגורר

סך הכל הכנסה חודשית ברוטו ממוצעת של המתגוררים בנכס:

שים לב: שכיר/ה יצרף תלושי משכורת לחודשים אוקטובר עד דצמבר של השנה הקודמת או של ינואר עד דצמבר של השנה הקודמת, בהתאם לאופציה שנבחרה .
 עצמאי/ת יצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה שבידו.

ב) מקורות הכנסה נוספים של המנויים בסעיף א' לעיל יש לציין לכל המתגוררים בנכס, ממוצע חודשי לחודשים אוקטובר עד דצמבר של השנה הקודמת או ינואר עד דצמבר של השנה הקודמת, בהתאם לאופציה שנבחרה. (אין למלא אותן ההכנסות שנכללו בהודעת השומה)

*במידה והשכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגוריך, יש לציין ההפרש (אם קיים) בהכנסה בלבד ולצרף חוזי שכירות

סך הכל הכנסה ממקורות הכנסה נוספים:

הנני מצהיר/ה בזה כי אני:

בעל נכות רפואית.
(זכאי להנחה על פי סעיף זה מי שדרגת נכותו הרפואית המוכחת היא בשיעור של 90 אחוזים ומעלה או מי שטרם קבלת קיצבת הזיקנה נקבעה לו נכות כאמור). יש לצרף אישור הרשות הרפואית.

נכה המקבל תגמול כאסיר ציון – לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם, התשנ"ב – 1992 [להלן – חוק אסירי ציון] (יש לצרף אישורים מתאימים).

בן משפחה של הרוג מלכות כמשמעותו בחוק אסירי ציון.

עיוור בעל תעודת עיוור לפי חוק שרותי הסעד, התש"ח – 1958 (יש לצרף צילום תעודת עיוור).

עולה לפי חוק השבות, תש"י 1950. יש להכניס את תאריך הרישום כעולה במירשם האוכלוסין (יש לצרף תעודת עולה) .

למחזיק שניתנה לו תעודה של אזרח עולה מהמשרד לקליטת העלייה.
נכה הזכאי לתגמולים – לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל – 1970.

הורה עצמאי כהגדרות ב "חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב – 1992 " או שהוא הורה עצמאי לילד המתגורר איתו המשרת שירות סדיר כהגדרתו בחוק שירות ביטחון (נוסח משולב) התשמ"ו – 1986 ,או מתנדב/ת בשירות הלאומי כהגדרתה בתקנה 14ד' לתקנות הסדרים במשק המדינה(הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993,(יש לצרף תעודת זהות כולל הספח בו רשומים שמות הילדים עד גיל 18 והמצב המשפחתי
+ הסכם גירושים)

נכה
  • נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה – כמשמעותה בסעיף 200 א' לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995 ,ודרגת אי כושר השתכרות מ-%75 ומעלה (יש לצרף אישור מאת המוסד לביטוח לאומי).
  • נכה אשר טרם קבלת קצבת אזרח ותיק נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של %75 ומעלה לפי סעיף 200 א' לחוק הביטוח הלאומי(נוסח משולב) התשנ"ה – 1995( יש לצרף אישור מאת המוסד לביטוח לאומי).
  • בן או בת לרבות ילד במשפחת אומנה של המחזיק בנכס זכאי לגילה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) התש"ע – 2010 או שהוא מעל גיל 18 ומשתלמת בעדו ובשל נכותו גמלה על ידי המוסד לביטוח לאומי ובלבד שהשתלמה בעדו גמלת ילד נכה.

זכאי לגמלה/ תשלום לפי:
גמלת סיעוד, לפי פרק י' לחוק הביטוח הלאומי.
חוק הבטחת הכנסה התשמ"א – 1980
חוק המזונות {הבטחת הכנסה} תשל"ב – 1972

קבצים מצורפים:

האמור בלשון זכר, אף בלשון נקבה במשמע וכן להפך.