בקשה לקביעת פריט חיוב חדש לעסקים אחרים* הנכללים בנספח ז'

צו הטלת הארנונה לשנת 2021 כולל פריט חיוב חדש הקובע תעריפי ארנונה מופחתים לבתי עסק פעילים, בקומת הקרקע, שאינם נכללים באחת ההגדרות המיוחדות שבצו הטלת הארנונה ואינם משמשים למשרדים. ההקלה תינתן רק לבתי עסק פעילים כאמור לעיל, שיפעלו ברשימת הרחובות המנויים בנספח ז' לצו הטלת הארנונה.

לעיון בנספח ז

כל השדות המסומנים ב- * הינם שדות חובה.

פרטי הנכס:​

פרטי המבקש:

פרטי איש קשר לתיאום הבדיקה:

במסגרת בדיקת הבקשה וככל שיידרשו מסמכים נוספים או מידע נוסף נציג העירייה יצור קשר עם המבקש.
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבצע בדיקה בנכס לבחינת המוצהר בטופס זה טרם העדכון.

 

האמור בלשון זכר, אף לשון נקבה במשמע וכן להפך.