תו חניה- מענה לתושב בדבר אישור/ אי אישור ימולא ע"י נציג העיריה

פרטי המבקש:

סטטוס הבקשה: