הצטרפות לתשלום בהוראת קבע

באמצעות כרטיס אשראי

שימו לב! על מנת שנוכל לדון בבקשה יש להקפיד על מילוי כל הפרטים בטופס.

שדות חובה מסומנים בכוכבית *

  • חשבונך יועבר לחברת האשראי במועד האחרון לתשלום, חיוב החשבון בבנק יתבצע בהתאם למועד החיוב של חברת האשראי.

  • לאחר אישור חברת האשראי, ישלח אליך חשבון תקופתי ארנונה בציון "לא לתשלום" והודעה נלווית תצוין בתיבת ההודעות האישית. חשבון זה יהווה אסמכתא לתשלום.

  • לא ניתן לבצע הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי לחו"ל / דיירקט. 

פרטי אמצעי תשלום:

פרטי הנכס והצרכן:

  • אני החתום מטה נותן לכם בזאת הרשאה לחייב את כרטיס האשראי שלי, אשר פרטיו מצויים מעלה, בסכומים שיהיה עליי לשלם במועדים הקבועים לתשלום חשבון תקופתי ארנונה. החיוב כאמור, יבוצע על ידי העברת הוראת התשלום לחברת האשראי בסמוך למועד האחרון לתשלום.

  • כל חיוב שייעשה בהתאם להרשאה זו, ייחשב כנעשה בידיעתי המלאה.

  • שובר זה נחתם על ידי מבלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומיהם, שכן את אלה תקבע העירייה מעת לעת על פי כל דין ועל פי צרכיה (בנוגע לחשבון תקופתי ארנונה).

  • ידוע לי כי אוכל לבטל הוראה זו בהודעה בכתב. הודעת הביטול תיכנס לתוקפה בתוך ארבעה ימים מעת קבלתה על ידכם, ולא תחול על חיובים שנעשו קודם למועד כניסת הביטול לתוקף.

  • הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק וישא מספר אחר כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב בשובר זה.

  • ידוע לי, כי חיוב הכרטיס ימשיך כל עוד חברת האשראי לא תודיע לכם אחרת.
האמור בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע וכן להיפך