בקשה למתן תעודת אישור לרשם המקרקעין (טאבו)/ הארכת תעודת אישור לטאבו

לפי סעיף 324 לפקודת העיריות

לקוח יקר,
המבקש מהעירייה תעודה לפי סעיף 324 לפקודת העיריות [נוסח חדש], ישלם לפני קבלת התעודה את החובות המגיעים לעירייה מאת בעלי הנכס ביחס לאותו נכס והמתייחסים לתקופה המבוקשת ולא פחות מתום החודש הזוגי הקרוב ליום הגשת הבקשה.
כמו כן, לפי חוק העזר לחיפה (אגרת תעודת אישור), תשי"ב 1952 ,קבלת תעודה מהעירייה מחייבת תשלום אגרה.
לפיכך, התנאי לקבלת תעודת אישור מהעירייה הינו תשלום החובות הנ"ל ואגרת תעודת האישור. את התשלומים הנדרשים ניתן לבצע במזומן, בכרטיס אשראי או בהמחאה בנקאית.

כל השדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

שימו לב: לבקשה למתן תעודת אישור לטאבו למגרשים יש למלא הטופס הבא (לחץ כאן)

 שימו לב: לבקשה למתן תעודת אישור לטאבו למגרשים יש לפנות למח' תקבולים
בטלפון 04-8356118

סיבת הבקשה:

הארכת תוקף תעודת האישור:
ניתן לקבל שתי הארכות לתעודה בכפוף לתשלום החובות כמפורט לעיל וללא תשלום אגרת תעודת אישור נוספת, וזאת בטווח של שנה ממועד הנפקת התעודה הראשונה.

פרטי הנכס:​

פרטי הבעלים והחוכר:​

פרטי הקונה:

פרטי המסירה:

מסמכים נדרשים:

לצורך קבלת התעודה יש להמציא את המסמכים הבאים:

  • תצלום נוסח רישום עדכני מלשכת רישום המקרקעין (טאבו). אם הנכס אינו רשום בטאבו יש להצמיד אישור זכויות מחברה משכנת.
  • עותק שלם ומלא של הסכם המכר, ובו רשום תאריך מסירת החזקה בנכס, בחתימת שני הצדדים.
  • בהעברה ללא תמורה- תצהיר של שני הצדדים חתום בפני עורך דין. יש לציין אם יש צורך בשינוי שם המחזיק בנכס.
  • כאשר המבקש מיופה כוח- יפויי כוח.
  • תצלום תעודה מזהה של שני הצדדים- תעודת זהות כולל ספח. מי שאינו אזרח ישראלי ייצרף תצלום דרכון בתוקף. חברה/עמותה/שותפות – תצלום תעודת התאגדות.
  • חוזה שכירות- כאשר הנכס מוחזק ע"י דייר בשכירות/מוגן יש לצרף צילום חוזה שכירות בתוקף לפחות עד לתום החודש הזוגי הקרוב.

העירייה תבדוק את הבקשה ואת המסמכים שצורפו. אם יידרשו מסמכים נוספים או מידע נוסף, נציג העירייה יצור קשר עם המבקש.

*בעת הטיפול בבקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין, ייתכן שתערך מדידה בנכס.

פרטי המבקש:

האמור בלשון זכר, אף לשון נקבה במשמע וכן להפך.