הודעה על שינוי דיירים/מחזיקים

מסירת הודעה בדבר מכירה / השכרת / עזיבת נכס.

תושב נכבד,

על פי חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992, חלה חובת תשלום הארנונה על ה"מחזיק" בנכס הרשום בספרי העירייה.

בהתאם לסעיף 325 לפקודת העיריות [נוסח חדש], חייב בעל הנכס או המחזיק בנכס למסור הודעה בכתב לעירייה על חדילת החזקה בנכס. עד למועד ההודעה יהיו חייבים בעל הנכס או מחזיק הנכס בארנונה, אפילו פסקו מלהחזיק בנכס.

בהתאם לסעיף 326 לפקודת העיריות [נוסח חדש], בעת מכירת נכס, או השכרתו, לתקופה של שנה או יותר, חייב המשכיר או המוכר או נציגיהם למסור לעירייה הודעה בכתב על העסקה.

כל עוד לא ניתנה הודעה כאמור, יהיו המוכר או המשכיר חייבים בארנונה שהקונה או השוכר היו חייבים לשלם ולא שילמו. בהשכרה לתקופה הקצרה משנה יהיה המשכיר חייב בארנונה.

 

* שדות עם כוכבית הם שדות חובה

פרטי הנכס:

הזיקה לנכס:

הנחיות עיקריות

במסגרת הטיפול בבקשה ייתכן ותערך בדיקה ו/או מדידה בנכס.

מסמכים נדרשים

1. העתק מלא מהסכם השכירות על כל חלקיו לתקופה של 12 חודשים לפחות, חתום בידי שני הצדדים.
2. תצלום תעודה מזהה של שני הצדדים- תעודת זהות כולל ספח. מי שאינו אזרח ישראלי ייצרף תצלום דרכון בתוקף. חברה/עמותה/שותפות – תצלום תעודת התאגדות.

הנחיות עיקריות

במסגרת הטיפול בבקשה ייתכן ותערך בדיקה ו/או מדידה בנכס.

מסמכים נדרשים

1. העתק מלא מהסכם השכירות על כל חלקיו לתקופה של 12 חודשים לפחות, חתום בידי שני הצדדים.
2. תצלום תעודה מזהה של הדייר הנכנס- תעודת זהות כולל ספח. מי שאינו אזרח ישראלי ייצרף תצלום דרכון בתוקף. חברה/עמותה/שותפות – תצלום תעודת התאגדות.

הנחיות עיקריות

במסגרת הטיפול בבקשה ייתכן ותערך בדיקה ו/או מדידה בנכס.

הנחיות עיקריות

במסגרת הטיפול בבקשה ייתכן ותערך בדיקה ו/או מדידה בנכס.

מסמכים נדרשים

1. העתק מלא מהסכם המכר על כל חלקיו חתום בידי שני הצדדים/תצהירי העברה ללא תמורה/צו ירושה/צו קיום צוואה/אחר.
2. תצלום תעודה מזהה של שני הצדדים- תעודת זהות כולל ספח. מי שאינו אזרח ישראלי ייצרף תצלום דרכון בתוקף. חברה/עמותה/שותפות – תצלום תעודת התאגדות.

פרטי בעל הנכס:

פרטי בעל הנכס היוצא:

פרטי בעל הנכס הנכנס:

פרטי הדייר היוצא:

פרטי הדייר הנכנס:

פרטי המודיע:

העלאת קבצים:

הנחיות לצירוף קבצים:
ניתן לצרף קבצים מסוג: PDF, GIF, PNG, JPG, TIF, jpeg
משקלו של כל קובץ מצורף אינו יכול לעלות על 6MB.

האמור בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך