בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לשנת הכספים 2021

דירת מגורים - לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) התשנ"ג - 1993
עסק - לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) (תיקון) התשנ"ו - 1995

לתשומת ליבך: הגשת הבקשה להנחה אינה פוטרת מתשלום המס במועד. כל סכום שלא שולם במועד נושא ריבית והצמדה בהתאם לחוק.

הנחיות:

  1. המועד האחרון להגשת בקשה להנחה הינו בסוף חודש מרץ בשנה הנוכחית או 90 יום ממועד החיוב בארנונה, או בתוך 90 יום מהמועד שהוכר כזכאי להנחה על פי דין.
    בקשות שתוגשנה לאחר המועדים הנקובים לעיל לא יידונו, זולת אם יובאו טעמים מיוחדים לאי הגשת הבקשה במועד (ע"ג טופס 50).
  2. יש לצרף את כל האישורים המתאימים להוכחת הזכאות.
  3. במקרה של השמטת אחד הפרטים בטופס זה או אי צירוף אישורים מתאימים, לא תובא הבקשה לדיון.

בקשה לקבלת ההנחה בתשלום ארנונה עבור:

סיבת הגשת הבקשה:

רשאי להגיש הבקשה: 

א) מחזיק שהינו בעל עסק (למעט עסק מנוהל ע"י חבר בני אדם כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה) ואין הוא בעל עסק נוסף.

ב) שטחו של העסק אינו עולה על 75 מ"ר.

ג) מחזיק הינו גבר שמלאו לו 65 שנה או אשה שמלאו לה 60 שנה. 

ד) הוא עוסק שמחזור העיסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 240,000 ש"ח.

ה) המחזיק זכאי להנחה מארנונה עבור דירת מגורים בה הוא מתגורר עפ"י הכנסותיו והכנסות המתגוררים עימו.

ההנחה תינתן בשל דירה חלופית אחת, עבור שטח השווה להפרש בין השטח החייב בארנונה בדירה החלופית לבין השטח שבעדו חוייב המחזיק בארנונה בדירה הקודמת, לפני שמכר את הזכויות בה ליזם. מחזיק בדירת מגורים, שהזכויות בה נתקבלו כנגד מכירת זכויות ביחידת מגורים אחרת ליזם, במתחם של פינוי בינוי או במתחם פינוי בינוי במסלול מיסוי.

והכל כפוף לעמידה במבחן הכנסה הקבוע בתקנות.

שעור ההנחה – ההנחה תינתן עד תום 5 שנים מהמועד שבו ניתן להטיל ארנונה על הדירה החלופית ("המועד הקובע").

עד תום שנתיים מהמועד הקובע – 100%

משנתיים עד שלוש שנים מהמועד הקובע – 75%

משלוש עד ארבע שנים מהמועד הקובע – 50%

מארבע עד חמש שנים מהמועד הקובע – 25%

שים לב: יש לצרף הסכם קניה לדירה הקודמת.

תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במשרד האוכלוסין לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס”ד-2004.
ההנחה תינתן רק באם ההכנסות מכל מקור שהוא אינן עולות על השכר הממוצע במשק. באם מתגורר בדירה יותר מאדם אחד תינתן ההנחה רק באם הכנסות כל המתגוררים בדירה מכל מקור שהוא אינן עולות על 150%
מהשכר הממוצע במשק.

שיעור ההנחה 30%.

מוגבל לשטח עד 100 מ"ר

מסמכים נדרשים:

1. תעודת אזרח ותיק.

2. פירוט הכנסות המחזיק והגרים עימו בשלושת החודשים שלפני הגשת הבקשה.

תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במשרד האוכלוסין לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס”ד-2004, המקבל גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה. ההנחה תינתן רק באם ההכנסות מכל  מקור שהוא אינן עולות על השכר  הממוצע במשק. באם מתגורר בדירה יותר מאדם אחד תינתן ההנחה רק באם הכנסות כל המתגוררים בדירה מכל מקור שהוא אינן עולות על 150% מהשכר הממוצע במשק.

שיעור ההנחה 100%.

מוגבל לשטח עד 100 מ"ר

מסמכים נדרשים:

1. תעודת אזרח ותיק.

2. אישור קבלת גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, תשמ”א – 1981.

3. פירוט הכנסות המחזיק והגרים עימו בשלושת החודשים שלפני הגשת הבקשה.

תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במשרד האוכלוסין לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס”ד-2004, המקבל קצבת אזרח ותיק לנכה לפי חוק הביטוח הלאומי. ההנחה תינתן רק באם ההכנסות מכל  מקור שהוא אינן עולות על השכר  הממוצע במשק. באם מתגורר בדירה יותר מאדם אחד תינתן ההנחה רק באם הכנסות כל המתגוררים בדירה מכל מקור שהוא אינן עולות על 150% מהשכר הממוצע במשק.

שיעור ההנחה 100%.

מוגבל לשטח עד 100 מ"ר

מסמכים נדרשים:

1. תעודת אזרח ותיק.

2. אישור קבלת קצבת אזרח ותיק לנכה  לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב),התשנ”ה – 1995.

3. פירוט הכנסות המחזיק והגרים עימו בשלושת החודשים שלפני הגשת הבקשה.

תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במשרד האוכלוסין לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס”ד-2004, ושהכנסתו מפנסיה אינה עולה על 24.3% מהשכר הממוצע במשק. 

אזרח ותיק שיש עמו בן זוג שסך הכנסותיהם מפנסיה אינן עולות על 38.3% מהשכר הממוצע במשק.

שיעור ההנחה 100%.

מוגבל לשטח עד 100 מ"ר

מסמכים נדרשים:

1. תעודת אזרח ותיק.

2. אישור מהמוסד לביטוח לאומי לפיו אלמלא ההכנסות מפנסיה היה זכאי לקבלת גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, תשמ”א – 1981.

תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במשרד האוכלוסין לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס”ד-2004 המקבל גמלה מביטוח לאומי.

שיעור ההנחה 25%.

מוגבל לשטח עד 100 מ"ר

מסמכים נדרשים:

אישור בדבר קבלת אחת מהקצבאות הבאות מהביטוח הלאומי: קצבת אזרח ותיק, קצבת שארים, קצבת תלויים או קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה.

תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במשרד האוכלוסין לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס”ד-2004 הזכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה ולקצבה מהביטוח הלאומי.

שיעור ההנחה 100%.

מוגבל לשטח עד 100 מ"ר

מסמכים נדרשים:

1. אישור בדבר קבלת גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, תשמ”א- 1981 בנוסף לקבלת אחת מהקצבאות הבאות מהביטוח הלאומי: קצבת אזרח ותיק, קצבת שארים, קצבת תלויים או קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה.

משרתים בשירות אזרחי במסלול מלא או מפוצל כמשמעותו בתקנה 3 לתקנות שירות אזרחי – כל עוד משרתים.

שיעור ההנחה 50/75/100%.

מוגבל לשטח עד 70 מ”ר; למשפחה בת 5 נפשות ומעלה – מוגבל לשטח עד 90 מ”ר.

מסמכים נדרשים:

אישור ממנהלת השירות האזרחי – לאומי.

חיילים בשירות חובה, עד תום ארבעה חודשים מיום שחרורם.

מתנדבים בשירות לאומי – כל עוד משרתים.

שיעור ההנחה 100%.

מוגבל לשטח עד 70 מ”ר; למשפחה בת 5 נפשות ומעלה – מוגבל לשטח עד 90 מ”ר.

מסמכים נדרשים:

חייל – אישור על שירות חובה משלטונות צה"ל.
מתנדבים בשירות לאומי – אישור על השירות האמור ע”י גוף מוכר (ע”י ראש הממשלה).

חייל כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח 2008 המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה שניתנה לו בידי צבא הגנה לישראל או באישור תקף שנתן לו צה"ל על כך שהוא משרת שירות מילואים פעיל.

שיעור ההנחה 5% .

מסמכים נדרשים:

1. תעודת משרת שירות מילואים פעיל בתוקף.

2. אישור מצה"ל על כך שהמבקש/ת נמנה עם כוחות המילואים לפי הוראות סעיף 4 לחוק שירות המילואים, התשס"ח 2008 או אישור תקף מצה"ל על שירות מילואים פעיל

שיעור ההנחה שני שלישים.

מסמכים נדרשים:

1. נכי צה”ל – אישור לשכת שיקום/מ. הביטחון, שארים.

2. נפגעי פעולות איבה – אישור המוסד לביטוח לאומי.

חיילים, נפגעי מלחמה, שוטרים ומשפחותיהם, הזכאים להנחה מארנונה בגין דירת מגוריהם בהתאם לתקנה 14 (ה)(1) ו-(2) לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ”ג 1993- המחזיקים בבית עסק ואינם חייבים בתשלום מקדמה למס הכנסה לפי סעיפים 174-181 לפקודת מס הכנסה ומציגים תעודה על כך מאת פקיד השומה או באם נקבע בשומתם כי אינם חייבים במס הכנסה לשנת הכספים הנדונה.

שעור ההנחה – בהתאם לזכאות המחזיק בחוק.

מסמכים נדרשים:

חיילים, נפגעי מלחמה, שוטרים ומשפחותיהם מתקיימים בהם תנאי הזכאות הקבועים בתקנה
(14)(ה) (1) ו-(2) לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ”ג- 1993 בעלי אישור על
פטור ממקדמות מפקיד שומה מס הכנסה.

אסיר ציון – נכות 

זכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים לאסיר ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב – 1992.

שיעור ההנחה 66%.

מוגבל לשטח עד 70 מ״ר, למשפחה בת 5 נפשות ומעלה, מוגבל לשטח עד 90 מ״ר.

מסמכים נדרשים:

אישור המוסד לביטוח לאומי על הזכאות לגמלת אסיר ציון.

 

אסיר ציון – הכנסה

זכאי לתגמול לפי הכנסה עפ"י חוק התגמולים לאסיר ציון ולבני משפחותיהם, התשנ״ב – 1992.

שיעור ההנחה 100%.

מוגבל לשטח עד 100 מ״ר

מסמכים נדרשים:

אישור על זכאות לתגמול לפי הכנסה מכח חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ״ב – 1992.

בן משפחה של הרוג מלכות כמשמעותו בחוק אסירי ציון.

שיעור ההנחה 66%.

מוגבל לשטח עד 70 מ״ר, למשפחה בת 5 נפשות ומעלה, מוגבל לשטח עד 90 מ״ר.

מסמכים נדרשים:

אישור המוסד לביטוח לאומי על זכאות לקבלת גמלה.

בקשה להנחה ניתן להגיש רק במידה וחשבון הארנונה מתנהל ע”ש הסטודנט.
לשינוי הרישום יש להצטייד בהעתק חוזה שכירות.

שיעור ההנחה 80%-20%.

מסמכים נדרשים:

יש למלא טופס בקשה להנחה ולצרף האישורים הבאים: אישור עדכני להשכלה גבוהה. תלושי שכר לחודשים אוקטובר עד דצמבר 2020 או ינואר עד דצמבר 2020 או תצהיר בפני עו”ד/ביה”מש על גובה ההכנסה ו/או כל מסמך אחר המעיד על הכנסות נוספות ואישור המוסד לביטוח לאומי על תקופת ביטוח ומעסיקים.

* יתכן ותדרש להמציא תדפיסי חשבון בנק.

בעל תעודת עיוור לפי חוק שרותי הסעד, התש"ח – 1958.

שיעור ההנחה 90%.

מסמכים נדרשים:

צילום תעודת עיוור.

למחזיק שניתנה לו תעודה של אזרח עולה מהמשרד לקליטת העלייה.

עולה חדש עד 24 חודשים מיום שנרשם כעולה במרשם התושבים.

שיעור ההנחה 90%, (ההנחה ניתנת לתקופה של 12 חודשים).

מוגבל לשטח עד 100 מ"ר.

מסמכים נדרשים:

תעודת אזרח עולה מהמשרד לקליטת עליה.

עולה חדש עד 24 חודשים מיום שנרשם כעולה במרשם התושבים.

שיעור ההנחה 90%, (ההנחה ניתנת לתקופה של 12 חודשים).

מוגבל לשטח עד 100 מ"ר.

מסמכים נדרשים:

תעודת עולה

חסיד אומות העולם ובן זוגו.

שיעור ההנחה 66%.

מסמכים נדרשים:

אישור “חסיד אומות העולם” – מי שהוכר בידי רשות הזיכרון “יד ושם”.

מקבלי גמלה.

שיעור ההנחה 66%.

מוגבל לשטח עד 70 מ״ר, למשפחה בת 5 נפשות ומעלה, מוגבל לשטח עד 90 מ״ר.

מסמכים נדרשים:

אישור משרד האוצר, אישור זכאות לפיצוים בגין נכות, מקבלי גמלה ממשלתית גרמניה (B.E.G) או ממשלת הולנד(WUV) או ממשלת אוסטריה (OFG).

מקבלי גמלה עפ”י קרן סעיף 2.

שיעור ההנחה 66%.

מוגבל לשטח עד 70 מ״ר, למשפחה בת 5 נפשות ומעלה, מוגבל לשטח עד 90 מ״ר.

מסמכים נדרשים:

אישור משרד האוצר.

פדוי שבי הזכאי לתשלום לפי חוק תשלומים ופדויי שבי, התשס”ה 2005.

שיעור ההנחה 20%.

מסמכים נדרשים:

אישור משרד הביטחון.

הורה עצמאי כהגדרתו ב "חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב – 1992 " או שהוא הורה עצמאי לילד המתגורר איתו המשרת שירות סדיר כהגדרתו בחוק שירות ביטחון (נוסח משולב) התשמ"ו – 1986 ,או מתנדב/ת בשירות הלאומי כהגדרתה בתקנה 14ד' לתקנות הסדרים במשק המדינה(הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993.

שיעור ההנחה 20%.

מסמכים נדרשים:

1. תעודת זהות כולל הספח בו רשומים שמות הילדים עד גיל 18 והמצב המשפחתי.

2. הסכם גירושים.

3. תעודת גירושין.

נכה

  • נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה – כמשמעותה בסעיף 200 א' לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995 ,ודרגת אי כושר השתכרות מ- % 75 ומעלה (יש לצרף אישור מאת המוסד לביטוח לאומי).
  • נכה אשר טרם קבלת קצבת אזרח ותיק נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של % 75 ומעלה לפי סעיף 200 א' לחוק הביטוח הלאומי(נוסח משולב) התשנ"ה – 1995( יש לצרף אישור מאת המוסד לביטוח לאומי).
  • בן או בת לרבות ילד במשפחת אומנה של המחזיק בנכס זכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) התש"ע – 2010 או שהוא מעל גיל 18 ומשתלמת בעדו ובשל נכותו גמלה על ידי המוסד לביטוח לאומי ובלבד שהשתלמה בעדו גמלת ילד נכה.

זכאי לגמלה/ תשלום לפי:
גמלת סיעוד, לפי פרק י' לחוק הביטוח הלאומי.

שעור הנחה – 70%

זכאי לגמלה/ תשלום לפי:
חוק הבטחת הכנסה התשמ"א – 1980

שעור הנחה – 70%

זכאי לגמלה/ תשלום לפי:
חוק המזונות {הבטחת הכנסה} תשל"ב – 1972

שעור הנחה – 70%

מחזיק:
1.שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו.
2.שקרה לו אירוע שהביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.

שעור הנחה – עפ”י החלטות הוועדה.

(זכאי להנחה על פי סעיף זה מי שדרגת נכותו הרפואית המוכחת היא בשיעור של 90 אחוזים ומעלה
או מי שטרם קבלת קיצבת הזיקנה נקבעה לו נכות כאמור).

מסמכים נדרשים:

אישור הרשות הרפואית.

הנני מצהיר/ה בזה כי אני בעל נכות רפואית.

פרטי הנכס:​

פרטי המבקש (המחזיק):

כתובת הנכס:​

נכסים נוספים:

מצב כלכלי (שכיר/עצמאי יש למלא טבלאות א' ו-ב' להלן).
נא בחר באופציה המתאימה לפי בחירתך:

א) הצהרה על המחזיק והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד דצמבר של השנה הקודמת או ינואר עד דצמבר של השנה הקודמת, בהתאם לאופציה שנבחרה

מידע על הכנסות המתגוררים בדירה:

פרטי המתגורר

סך הכל הכנסה חודשית ברוטו ממוצעת של המתגוררים בנכס:

שים לב: שכיר יצרף תלושי משכורת לחודשים אוקטובר עד דצמבר של השנה הקודמת או של ינואר עד דצמבר של השנה הקודמת, בהתאם לאופציה שנבחרה .
 עצמאי/ת יצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה שבידו.

ב) מקורות הכנסה נוספים של המנויים בסעיף א' לעיל (יש לציין לכל המתגוררים בנכס), ממוצע חודשי לחודשים אוקטובר עד דצמבר של השנה הקודמת או ינואר עד דצמבר של השנה הקודמת, בהתאם לאופציה שנבחרה. (אין למלא אותן הכנסות שנכללו בהודעת השומה)

*במידה והשכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגוריך, יש לציין ההפרש (אם קיים) בהכנסה בלבד ולצרף חוזי שכירות

סך הכל הכנסה ממקורות הכנסה נוספים:

קבצים מצורפים:

האמור בלשון זכר, אף בלשון נקבה במשמע וכן להפך.