בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק

הצהרה בהן צדק על נכס ריק שאין משתמשים בו

הנחיות כלליות:

  • לבקשת ההנחה יש לצרף אישורי חברת חשמל על צריכת החשמל בנכס בתקופה עבורה מבוקש הפטור.
  • הגשת הבקשה להנחה אינה פוטרת מתשלום המס במועד. כל סכום שלא שולם במועד נושא ריבית והצמדה בהתאם לחוק.

פרטי הנכס:

** עבור נכסים הנמצאים בק.חיים/שמואל, לבקשת ההנחה יש לצרף אישורים על צריכת המים בנכס בתקופה עבורה מבוקש הפטור.

פרטי בעל הנכס:

הזיקה לנכס:

** לבקשת פטור המתייחסת לחיוב מחזיק שאינו בעליו של הנכס יש להוריד את הטופס הבא, להחתים את בעל הנכס על הסעיף המתאים ולצרפו כקובץ בטופס מקוון זה.
** באם בקשת ההנחה מתייחסת לנכס שאינו משמש למגורים יש להוריד את  הטופס הבאלמלאו ולהחתימו בפני עו"ד, ולצרפו כקובץ בטופס מקוון זה.

העלאת קבצים:

הנחיות לצירוף קבצים:
ניתן לצרף קבצים מסוג: PDF, GIF, PNG, JPG, TIF.
משקלו של כל קובץ מצורף אינו יכול לעלות על 6MB.

הצהרה ופרטי המצהיר:

אני הרשום מטה, מצהיר בהן צדק שהנכס הנ"ל היה סגור וללא שימוש וריק מאדם וחפץ בין התאריכים:

  • הוסבר לי̈ שיש לשלם ארנונה כללית גם על נכס ריק שאין משתמשים בו̈ למעט בתקופה חד פעמית של עד שישה חודשים בה הנכס היה ריק וללא שימוש.
  • ידוע לי כי בעת השלמת הטיפול בבקשה ייתכן ותערך בדיקה ו/או מדידה בנכס.
האמור בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע וכן להיפך