בקשה למתן תעודת אישור לטאבו למגרשים/ הארכת תעודת אישור לטאבו.

לפי סעיף 324 לפקודת העיריות

לקוח יקר,
המבקש מהעירייה תעודה לפי סעיף 324 לפקודת העיריות (נוסח חדש), ישלם לפני קבלת התעודה את החובות המגיעים לעירייה מאת בעלי הנכס ביחס לאותו נכס והמתייחסים לתקופה המבוקשת ולא פחות מתום החודש הזוגי הקרוב ליום הגשת הבקשה.
כמו כן, לפי חוק העזר לחיפה (אגרת תעודת אישור), תשי"ב 1952 ,קבלת תעודה מהעירייה מחייבת תשלום אגרה.
לפיכך, התנאי לקבלת תעודת אישור מהעירייה הינו תשלום החובות הנ"ל ואגרת תעודת האישור. את התשלומים הנדרשים ניתן לבצע במזומן, בכרטיס אשראי או בהמחאה בנקאית.

שימו לב:
בקשה למתן תעודת אישור לטאבו לדירה  עסק או ביניין יש למלא את הטופס בקשה למתן תעודת אישור לטאבו

סיבת הבקשה

הארכת תוקף תעודת האישור:
ניתן לקבל שתי הארכות לתעודה בכפוף לתשלום החובות כמפורט לעיל וללא תשלום אגרת תעודת אישור נוספת, וזאת בטווח של שנה ממועד הנפקת התעודה הראשונה.

פרטי הנכס:​

פרטי הבעלים והחוכר:​

פרטי הקונה:

מסמכים נדרשים:

לצורך קבלת התעודה יש להמציא את המסמכים הבאים:

  • תצלום נוסח רישום עדכני מלשכת רישום המקרקעין (טאבו). אם הנכס אינו רשום בטאבו יש להצמיד אישור זכויות מחברה משכנת.
  • עותק שלם ומלא של הסכם המכר.
  • בהעברה ללא תמורה- תצהיר של שני הצדדים חתום בפני עורך דין. 
  • כאשר המבקש מיופה כוח- יפויי כוח.

העירייה תבדוק את הבקשה ואת המסמכים שצורפו. אם יידרשו מסמכים נוספים או מידע נוסף, נציג העירייה יצור קשר עם המבקש.

*בעת הטיפול בבקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין, ייתכן שתערך מדידה בנכס.

פרטי המבקש

האמור בלשון זכר, אף בלשון נקבה במשמע וכן להפך