בקשה להחזר יתרת זכות בחשבון ארנונה

ידוע לי כי החזר כספי יבוצע רק לאחר בדיקה נוספת של החשבון וככל שתמצא יתרת חוב על שמי לעירייה, תקוזז יתרת החוב מיתרת הזכות.

ככל שתיוותר יתרת זכות להחזר, להלן פרטי חשבון הבנק אליו תועבר יתרת הזכות :

הנחיות לצירוף קבצים:

ניתן לצרף קבצים מסוג: PDF, GIF, PNG, JPG, TIF.

משקלו של כל קובץ מצורף אינו יכול לעלות על 6MB.

האמור בלשון זכר, אף בלשון נקבה במשמע וכן להפך